Login
Giriş Yap

TÜKETİCİ HAKLARI/CAYMA HAKKI/İPTAL-İADE KOŞULLARI HAKKINDA

BİLGİLENDİRME METNİ

 

Genel Olarak

1.      Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan KVKK Aydınlatma Metni’ni, Gizlilik ve Güvenlik Politikamız Hakkında Bilgilendirme Metni’ni ve işbu Ön Bilgilendirme Metni’ni ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırsınız.

2.      ALICILAR, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer mevzuata tabidir.

3.      Ürün teslim masrafı olan kargo ücretleri sipariş tutarından hesaplanıp belirlenen limite göre ALICILAR veya SATICI tarafından ödenecektir.

4.      Satın alınan ürünler, 30 GÜNLÜK yasal süreyi aşmamak kaydı ile bizzat ALICI’ya veya onun gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise ALICI, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

5.      Satın alınan ürünler, SATICI tarafından siparişte belirtilen niteliklere uygun, eksiksiz, hatasız, hasarsız ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilir.

6.      Sipariş edilen ürünün tedarik veya teslimi imkânsız hale gelir ise SATICI, bu durumu en geç öğrendiği tarihten itibaren 3 GÜN içinde yazılı olarak ALICI’ya bildirir ve bedelini tahsil etmiş ise en geç 14 GÜN içinde ALICI’ya iade eder.

 

Satın Alınan Ürünün Bedelinin Ödenmemesi

ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez yahut bankaya talimat vermek suretiyle ödemeyi iptal eder veyahut ödeme herhangi bir nedenle banka tarafından engellenir veya iptal edilir ise başkaca hiçbir merasime gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden fesholur ve SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Bu gibi hallderde SATICI’nın zarar ve ziyanı nedeniyle ALICI’ya karşı yasal hakları saklıdır.

 

Alışverişin Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle Yapılması

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilir ve bu yüzden satılan ürünün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez ise ALICI, en geç 3 GÜN içinde sözleşme konusu ürünün bedelini SATICI’ya ayrıca öder yahut teslim giderini kendi karşılayarak söz konusu ürünü SATICI’ya iade eder. Aksi halde SATICI’nın gerek ALICI’ya ve gerekse 3.Kişilere yönelik tüm yasal hakları saklıdır.

 

Mücbir Sebepten Dolayı Ürünün Süresinde veya Süresiz Olarak Teslim Edilememesi

SATICI’nın öngöremediği veya öngörmesinin mümkün olmadığı mücbir sebeplerden dolayı ürünün süresinde veya süresiz olarak teslimi mümkün olmaktan çıkarsa SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 GÜN içinde ALICI’ya bildirir. Bu durumda ALICI, siparişi iptal ile bedelinin iadesini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini isteme şeklinde seçimlik haklara sahiptir. ALICI, bu seçimlik haklardan hangisini seçtiğini SATICI’ya yazılı olarak bildirir. ALICI, siparişi iptal ile bedel iadesini seçerse SATICI, ürün bedelini en geç 14 GÜN içinde ödeme hangi yoldan yapıldı ise aynı yoldan nakden ve defaten iade eder.

 

ALICI’nın Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü

ALICI, sözleşme konusu ürünü kargodan teslim almadan önce muayene etmek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı veya ayıplı ise bu durumu kargo şirketine bildirmek ve ürünü teslim almamakla mükelleftir. Bu cümleden olarak ALICI ürünü kargodan teslim aldı ise bu durum, ürünün ALICI’ya sağlam ve ayıpsız olarak teslim edildiğine dair karine teşkil eder. Şu kadar ki, TKHK’daki gizli ayıba ilişkin hükümler saklıdır. ALICI, teslimden sonra ürünü özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün katiyen kullanılamaz. Aksi halde tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

Cayma Hakkı Süresi, Başlangıcı ve Bildirim Şekli

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9.md.si mucibince ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 GÜN içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunmak şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma hakkı ancak 14 GÜNLÜK süre içinde kullanılabilir. Sürenin başlangıcı; satın alınan bir hizmet ise sözleşmenin imzalandığı tarih, satın alınan bir mal ise ALICI’ya teslim edildiği tarihtir.

 

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, web sitemizdeki bilgilendirme metinlerini ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kabul etmekle, cayma hakkı konusunda gereğince bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Cayma hakkı kullanımının geçerli olması için malın teslim tarihinden itibaren 14 GÜN içinde olması ve SATICI'ya noter ihtarı, iadeli taahhütlü mektup, bilgi@ilk-end.com kurumsal e-posta adresine açık kimlik ve adres bilgileri eklenerek yazılıp gönderilen e-posta ile bildirilmesi ve ürünün "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" kapsamında bulunmaması şarttır.

 

Cayma Hakkı Bildirimi İçin Satıcıya Ait Bilgiler

SATICI            :İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama A.Ş.

Adres              :İkitelli OSB. 10. Cad. Haseyad San. Sit. No:2 Kat:4 34490 Başakşehir-İSTANBUL

Telefon                       :0 (212) 613 10 20

Faks                :0 (212) 613 06 06

E-Posta                        : bilgi@ilk-end.com

 

Cayma Hakkının Kullanımı

Cayma hakkı bildiriminin geçerli olması için;

·         Cayma hakkı kullanılan ürünün cayma hakkı bildiriminden itibaren 10 GÜN içinde SATICI’ya iadesi,

·         SATICI’nın web sitesinde bulunan İade Formu’nun doldurulup onaylanması,

·         Bedel iadesi için ALICI’nın kendisine ait banka hesap bilgilerini (IBAN dahil) SATICI’ya yazılı olarak bildirmesi,

·         Cayma hakkı kullanılan ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi şarttır.

 

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Sözleşmeler

·         Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

·         Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

·         Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

·         Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma Hakkı Nedeniyle Bedel İadesi

SATICI, cayma bildiriminin kendisine belirlenen usulde ulaşmasından itibaren en geç 14 GÜN içinde ALICI’dan bunun için almış olduğu bedeli ALICI tarafından bildirilmiş olan banka veya kredi kartı hesabına nakden ve defaten iade eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan havale ve kargo masrafı SATICI'ya aittir.

 

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmasından meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Açıkça dürüstlük kuralına aykırı ve hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki cayma hakkı bildirimleri geçersizdir.

 

SATICI’nın Vazgeçme Hakkı

SATICI’nın, nesnel haklı nedenlerin varlığı halinde tazminatsız ve cezai şartsız olarak sözleşmeyi tek taraflı fesih ve siparişi red veya iptal etme hakkı mahfuzdur.

 

ALICI’nın Temerrüt Hali ve Sonuçları

ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapar ve bu arada temerrüde düşerse, bu nedenle borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ayrıca öder.

 

Değişiklikler

Şirketimiz, web sitemizde duyurmak veya uyarı e-postası göndermek suretiyle işbu bilgilendirme metni içeriğinde gerektiği zamanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, yayınlandığı veya e-postayla duyurulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

Uyuşmazlıklarda Yetkili Merciiler

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda başvurular, aşağıda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın yerleşim yeri veya işlemin yapıldığı yer tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılır. Güncel parasal sınırlar şöyledir;

 

6502 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.md.si kapsamında 26/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

·         Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

·         Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330  lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

·         Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

 

Hakem heyeti kararlarına itirazlar ve bu rakamların üzerindeki uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Bu bilgilendirme metni ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@ilk-end.com e-posta adresimizi, web sitemizin iletişim bölümünü, telefon hatlarımızı kullanabilirsiniz.

Saygı ve iyi dileklerimizle…

İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama A.Ş.