Login
Giriş Yap

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 - Taraflar
A- Satıcı

Unvanı            :İLKERLER ENDÜSTRİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. (kısaca “SATICI”)

Adres              :İkitelli OSB Mah. 10. Cad. Haseyad San. Sit. No :2/4 Başakşehir/İSTANBUL

Telefon           :0212 613 10 20

E-posta           :bilgi@ilk-end.com

Web                :www.ilk-end.com

VD/No                        :İkitelli - 4730317359

Mersis No       :0473031735900013

 

B- Alıcı

Adı/Unvanı     : ………………………………………………… (kısaca “ALICI”)

TCNO             : …..

VD/No                        : ….

Adres              : ….

Telefon           : ….

E-posta           : ….

Web                : …

Mersis No       : …

 

Madde 2 – Konu

ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda adı, evsafı, mahiyeti ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak 6502 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

İşbu sözleşme, yalnızca ALICI tarafı BİREYSEL TÜKETİCİ olan satışlarda geçerli olup tacirler arası ticari satışlar bu sözleşmenin kapsamı dışındadır.

 

Madde 3 - Sözleşme Konusu Ürünler, Fiyatlar, Vergi ve Masraflar

Sıra No

Ürün Adı ve Açıklaması

Adet

Birim Fiyat

Kargo Bedeli

Ara Toplam

(KDV Dâhil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İşbu sözleşme kapsamında ürünün tesliminden önce vergi mevzuatındaki ani değişiklikler veya döviz kurundaki ani yükselişlerden dolayı ürünün maliyet fiyatı olağanüstü artarsa, bu artış, sözleşmeye ve dolayısıyla ürünün satış fiyatına yansıtılır. ALICI’nın buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

Madde 4 – Teslim, Ödeme ve Fatura

Sipariş Tarihi

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Alacak Kişi

Fatura Adresi

Teslimat tarihi

Teslim Şekli

 

 

 

 

 

 

Kargo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 5 – Genel Hükümler

A- ALICI’nın Yükümlülükleri

5.A.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün adı, temel nitelikleri, birim satış fiyatı, vergi miktarı, nakliye masrafı, toplam satış fiyatı, satış şartları, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu, anladığını, yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve tüm bu hususlara dair elektronik ortamda gerekli teyitleri verdiğini kabul ve beyan eder.


5.A.2. Sözleşme konusu ürün, kendi talebi üzerine ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ve fakat teslim alacak bu kişi/kuruluş teslimatı kabul etmezse bu durumda tüm sorunluluk münhasıran ALICI’ya aittir ve SATICI’ya hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 

5.A.3. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ıslak yahut elektronik imzalı veya onaylı nüshasını SATICI'ya ulaştırmayı, ürünün bedelini kararlaştırılan şekilde ödemeyi, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez yahut banka tarafından iptal edilir veyahut iadesi istenirse tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, bu hususta SATICI’dan hiçbir talepte bulunmamayı kabul ve beyan eder.

 

5.A.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının kendi kusurundan kaynaklanan bir nedenle yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedeli olan tutarı SATICI'ya ödemez ise, ALICI, ürünün bedelini derhal nakit olarak ödemeyi veya kendisine teslim edilmiş olan ürünü en geç 3 GÜN içinde SATICI'ya aynen iade etmeyi, teslim için gereken nakliye masraflarını karşılamayı, bu süre zarfında söz konusu üründe meydana gelen zararları tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

5.A.5. ALICI, sözleşme konusu ürünü kargo vasıtasıyla teslim almasıyla SATICI’nın edimini ifa etmiş olduğunu, teslimat sırasında hasarlı olduğu anlaşılan paketleri kabul etmemeyi ve durumu tutanak altına almayı, ürünün hasarlı olduğu ancak ambalajı açıldıktan sonra anlaşılabilir durumda ise derhal buna dair fotoğraf ve video almayı, tutanak tutmayı ve tüm bu durumları hemen yazılı olarak SATICI’ya bildirmeyi, bu bildirimleri vaktinde ve gereğince yapmaması halinde bunun ürünü sağlam olarak teslim aldığına dair karine teşkil edeceğini, teslimden sonra ürünün özenle korunması yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, cayma hakkını kullanacaksa ürünü asla ve kata denememeyi, kullanmamayı, ambalajını açmamayı, faturayı derhal iade etmeyi, aksi halde doğacak tüm zarar ve ziyandan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.A.6. ALICI, işbu sözleşme sırasında verdiği kişisel verilerinin SATICI tarafından kaydedilmesine, işlenmesine, gerektiğinde paylaşılmasına; SATICI’nın veya yetkilendirdiği 3.Kişilerin gerek işbu sözleşme sırasında ve gerekse sonrasında mektup, e-posta, SMS, telefon ve benzer yollarla bilgi güncellemesi, reklam, tanıtım, pazarlama, anket vb için bu verileri kullanmasına muvafakat ettiğini açıkça kabul ve beyan eder.

 

5.A.7. ALICI, işbu sözleşme ve sipariş dolayısıyla verdiği kişisel bilgilerin güncel, doğru ve gerçek olduğunu, hiçbir hata ve yanıltıcılık içermediğini, fakat buna rağmen bu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun ortaya çıkması halinde SATICI’nın bu nedenle uğradığı ve uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı ilk talebinde, itirazsız olarak, derhal, nakden ve defaten tazmin etmeyi açıkça kabul ve beyan eder.

 

5.A.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken kanun ve diğer beşeri kurallara riayet etmeyi, bunları doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmemeyi, bu kurala aykırılık nedeniyle SATICI2nın uğrayacağı zarar ve ziyandan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, ilk talepte derhal ödemeyi, gerekirse yasal mercilere gerekli açıklamaları yapmayı peşinen kabul ve beyan eder.

 

5.A.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzeni, genel ahlak ve adaba aykırı, satıcı veya 3.Kişileri rahatsız eder biçimde, suç teşkil etsin yahut etmesin yasalara aykırı bir amaç için, 3.Kişilerin maddi ve manevi haklarına tecavüz eder şekilde kullanmamayı; sistemin genel işleyişini bozan veya 3.Kişilerin siteyi kullanmasını önleyen veya zorlaştıran veyahut SATICI’nın site üzerindeki kontrol ve denetimini kaldıran ve zorlaştıran işlemler (spam, virüs, truva atı, vb.) yapmamayı, aksi halde gerek SATICI’nın ve gerekse 3.Kişilerin doğan tüm zarar ve ziyanını ilk talepte, derhal ve itirazsız olarak tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

5.A.10. SATICI dilerse, satışını yaptığı ürünlere ilişkin kendi internet sitesinden açıklama/bilgilendirme amaçlı olarak diğer internet sitelerine link verebilir. Bu durum hiçbir şekilde SATICI’nın link verdiği mecralardaki bilgilerin doğruluğunu garanti ettiği, olası olumsuz durumlardan dolayı mesuliyet altına girdiği anlamına gelmez. ALICI buna itiraz edemez ve bu madde kapsamında SATICI’dan hiçbir hak talep edemez.

 

5.A.11. ALICI, işbu sözleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal eder ise bu ihlalden dolayı gerek SATICI’nın ve gerekse 3.Kişilerin uğrayacağı zarar ve ziyanı münhasıran ve şahsen tazmin etmeyi, bu sebeple 3.Kişilerin SATICI’ya yöneltecekleri her nevi talebi kendi karşılamayı, dava açılır ise üstlenmeyi, dava aleyhe sonuçlanır ise SATICI’nın ödemek zorunda kaldığı ve kalacağı tüm borçları ilk talebinde, derhal ve itirazsız şekilde ona ödemeyi, keza ihlali yüzünden SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ayrıca ve aynı şekilde tazmin etmeyi açıkça kabul ve beyan eder.

 

5.A.12. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartında güvenlik açığı ve/veya şüpheli durum tespit edilmesi halinde SATICI, kredi kartı hamilinin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin bir yazı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, bu talebe itiraz edemez ve talep gereğini derhal yerine getirmek zorundadır. Bu zaman zarfında sipariş dondurulur. Mezkûr talepler 24 saat içerisinde yerine getirilmez ise SATICI, siparişi iptal eder. Bu gibi durumlarda SATICI’nın, ALICI’ya yönelik tüm şikayet ve dava hakları saklıdır.

 

5.A.13. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5.md.sinin 1.fıkrasında belirtilen tüm hususlarda aynı yönetmeliğin 6.md.sine uygun olarak ve cayma hakkı konusunda ise yönetmeliğin 10.md.sine uygun şekilde bilgilendirilmiş olduğunu, herhangi bir eksik bilgilendirme söz konusu olmadığını, gerek işbu sözleşmeyi onaylamış olmasının ve gerekse sipariş verme işleminin bu bilgilendirmenin yönetmeliğin emrettiği şekilde yapıldığının ispatı mahiyetinde olduğunu, bu konuda hiçbir eksik bilgilendirme iddiasının olmadığını ve dahi olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

B- SATICI’nın Yükümlülükleri

5.B.1. SATICI, bedeli ödenmiş olmak şartıyla, sözleşme konusu ürünü, mümkün olan en kısa sürede kargoya vermeyi ve yasal 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim etmeyi kabul ve beyan eder.

 

5.B.2. SATICI, sipariş edilen tüm ürünleri yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim eder. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dâhil TL olarak belirlenmiştir. 500 TL’nin altındaki alışverişlerde Kargo ücreti ALICI'ya aittir.

 

5.B.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü vaktinde, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb belgeler ile teslim etmeyi, işbu teslimi her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde yapmayı, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.B.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açık yazılı onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta muadil bir ürün tedarik edebilir.

 

5.B.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin teslimini kendi kusuru olmaksın doğal afet, ekonomik kriz, savaş, seferberlik, ayaklanma vb mücbir sebeplerden dolayı ifa edemez yahut edemeyecek ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 GÜN içinde yazılı olarak tüketiciye bildirir. ALICI, bu bildirim üzerine siparişi iptal etme veya ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini isteme veya engel ortadan kalkana kadar teslimi erteleme seçimlik haklarına sahiptir. Bunlardan hangisini seçtiğini 3 GÜN içinde uygun vasıtalarla yazılı olarak ALICI’ya bildirir. Eğer siparişi iptal etmeyi seçerse SATICI, bu durumda en geç 14 GÜN içinde ürünün bedelini ALICI’ya aynen iade eder. Şu kadar ki, iade hususunda ALICI’nın kendisinden yahut banka veya aracı kurumlardan kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

 

Madde 6 – Cayma Hakkı

6.1. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9.md.si mucibince ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 GÜN içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunmak şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

6.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda gereğince bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

 

6.3. Cayma hakkı kullanımının geçerli olması için malın teslim tarihinden itibaren 14 GÜN içinde olması ve SATICI'ya noter ihtarı, iadeli taahhütlü mektup, bilgi@ilk-end.com kurumsal e-posta adresine açık kimlik ve adres bilgileri eklenerek yazılıp gönderilen e-posta ile bildirilmesi ve ürünün "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" kapsamında bulunmaması şarttır.

 

6.4. Cayma hakkı kullanımında;

·         Cayma hakkı kullanılan ürünün cayma hakkı bildiriminden itibaren 10 GÜN içinde SATICI’ya iadesi,

·         SATICI’nın web sitesinde bulunan İade Formu’nun doldurulup onaylanması,

·         Bedel iadesi için ALICI’nın kendisine ait banka hesap bilgilerini (IBAN dahil) SATICI’ya yazılı olarak bildirmesi,

·         Cayma hakkı kullanılan ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi şarttır.

 

6.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine belirlenen usulde ulaşmasından itibaren en geç 14 GÜN içinde ALICI’dan bunun için almış olduğu bedeli ALICI tarafından bildirilmiş olan banka hesabına öder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan havale ve kargo masrafı SATICI'ya aittir.

 

6.6. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmasından meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

6.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

6.8. Açıkça dürüstlük kuralına aykırı ve hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki cayma hakkı bildirimleri geçersizdir.

 

Madde 7 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Sözleşmeler

·         Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

·         Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

·         Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

·         Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Yukarıda sayılan işbu sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

Madde 8 – SATICI’nın Vazgeçme Hakkı

SATICI’nın, nesnel haklı nedenlerin varlığı halinde tazminatsız ve cezai şartsız olarak sözleşmeyi tek taraflı fesih ve siparişi red veya iptal etme hakkı mahfuzdur.

 

Madde 9 – ALICI’nın Temerrüt Hali ve Sonuçları

ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapar ve bu arada temerrüde düşerse, bu nedenle borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ayrıca ödemeyi açıkça kabul ve beyan eder.


Madde 10 - Uyuşmazlıklarda Yetkili Merciiler

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda başvurular, aşağıda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın yerleşim yeri veya işlemin yapıldığı yer tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılır. Güncel parasal sınırlar şöyledir;

 

6502 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.md.si kapsamında 26/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 

2024 yılı için değeri 104.000 (yüzdört bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.

Hakem heyeti kararlarına itirazlar ve bu rakamların üzerindeki uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6 sayfa ve 10 maddeden müteşekkil işbu sözleşme tarafların hür iradeleri ile müzakere, kabul ve imza edilmiştir. 1/5/2021

 

 

SATICI

ALICI

İLKERLER ENDÜSTRİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.