Login
Giriş Yap


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, şirketimiz çalışanları veya iş başvurusu yapmış olan adaylar dışındaki, şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere ilişkin temel bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Daha detaylı bilgi için ilgili mevzuata bakılmalıdır.

Kişisel Veri Kapsamı

İsim-soyisim, TCKN, cinsiyet, açık adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik amaçlı görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri (çerez kayıtları), IP adresi, tarayıcı bilgisi, form bilgisi, konum verisi, ürün bilgisi, ödeme ve fatura bilgileri, kargo bilgileri, web sitesi üyelik ve şifre bilgisi, rezervasyon/sipariş bilgisi, kredi kartıyla satın alımlar nedeniyle kredi kartı numarası.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, merkezimiz/şubelerimiz/bayilerimiz nezdindeki kamera kayıtları, çağrı merkezleri, cep/sabit/WhatsApphatları, internet siteleri, e-posta adresleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü/yazılı/görüntülü/elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kötüye kullanılmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini teminen gerekli tüm altyapı güvenlik tedbirleri alınmıştır ve bunlar sürekli olarak da geliştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma/İşlenme Amaçları ve Hukuki Dayanağı

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

·         Sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri haberdar etmek ve faydalandırmak,

·         Müşteri memnuniyetini artırmak adına genel ticari ve iş stratejilerimizi belirlemek ve uygulamak,

·         Müşteri memnuniyetini artırmak adına planlama/iş geliştirme/pazarlama/koordinasyon/takip/memnuniyet ölçümü/değerlendirme vb stratejilerimizi belirlemek ve uygulamak,

·         Müşterilerimizle olan iletişim kalitemizi yükseltmek,

·         Müşterimizin talep, şikâyet ve önerilerini hızlı ve etkin şekilde değerlendirip sonuçlandırmak,

·         Müşterilerimize satış/satış sonrası destek hizmetlerini sağlamak ve bunları sürekli geliştirmek,

·         Müşterilerimize avantajlı hizmet ve ürün tavsiyeleri gerçekleştirmek,

·         Şirketimizin/şubelerimizin/bayilerimizin/temsilcilerimizin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

·         Yeni müşterilere uygun yollarla ulaşmaya çalışmak,

·         Yasal ve akdi yükümlülüklerimizi daima vaktinde ve gereği gibi yerine getirebilmek,

·         Toplam kalite politikamızı geliştirmek,

·         İnsan kaynakları süreçlerini daha iyi yönetmek,

·         Reklam, kampanya, promosyon ve diğer etkinliklerimizi sizlere duyurmak,

·         Burada sayılmasa dahi bunlarla bağlantılı müşterilerimizin yararına olan diğer iş ve işlemlerde kullanmak

Amacıyla toplanacak ve işlenecektir. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında asla kullanılmayacaktır. Gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile veri tabanımızdan çıkarılacaktır.

Hukuki dayanak 6698 S. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca KVKK)’dur.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

·         SMS duyuruları amacıyla ve bununla sınırlı olarak mobil iletişim şirketlerine (ve gerekirse iştiraklerine),

·         Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan yasal temsilcilerimize,

·         Şube, bayii, iş/çözüm ortaklarımız ve ticari temsilcilerimize,

·         Yasal düzenleyici ve denetleyici kurumlara,

·         Dayanak kanunlarında kişisel verileri talep etmeye ve almaya açıkça yetki verilen kamu kurum veya kuruluşlara,

·         Ticari güvenlik amacıyla ve bununla sınırlı olarak bankalar ve kredi risk ve finans kuruluşlarına,

·         Avukatlarımız, mali müşavirlerimiz, yeminli mali müşavirlerimiz, mali denetmenler, vergi denetmenleri, yasal takip işlemleri bağlamında ilgili kurum ve kişiler, danışmanlık aldığımız 3.Kişiler, bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve dışında yukarıda belirtilen amaçlar kapsamındaki iş ortağı/danışman/yetkili/temsilci vb sıfatını haiz 3.Kişilere aktarılabilecektir.

KVKK’nun 11. maddesi gereği haklarınız

Şirketimize bizzat veya yasal temsilciniz vasıtasıyla fiziken veya dijital olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

·         İşlenip işlenmediğini öğrenme,

·         İşlenmişse bilgisini talep etme,

·         İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3.Kişileri öğrenme,

·         Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

·         KVKK’nun 7.md.sindeki şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

·         Aktarıldığı 3.Kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

·         Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nun 13.md.sinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ekinde resmi kimliklerinizden birinin tasdikli sureti yer alan talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, elektronik imza ile imzalayıp e-tebligat adresimize gönderebilir, noter kanalıyla yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilir, tüm bu hususlarda bilgi@ilk-end.com adresimizden yardım alabilirsiniz.

Saygılarımızla.

İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama A.Ş.